GYIK

Mi a panasz?
Hogyan terjeszthető elő?
Miként lehet a panaszt elektronikusan előterjeszteni?
Mennyi idő alatt bírálják el a panaszt?
Hogyan történik a panasz kivizsgálása?
Mi történik a vizsgálat befejezésekor?
Van-e helye jogorvoslatnak?
Érheti-e hátrány a panaszost?
Milyen jogszabályok vonatkoznak a panasz bejelentésére?
Mi a panasz?
A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá, és elbírálására a bíróságok igazgatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
Nem minősül panasznak a jogerősen elbírált és még el nem bírált ügyben benyújtott kérelem, amelynek elbírálása – tartalmából következően (pl. soronkívüliségi kérelem, kizárási kérelem, fellebbezés, perújítási kérelem, eljárási kifogás) - az adott ügyben alkalmazandó eljárási szabályok alapján az eljáró bíróság hatáskörébe tartozik.
Hogyan terjeszthető elő?
Szóban, írásban vagy elektronikus úton fordulhat az ügyben érintett bíróság vezetőjéhez, vagy az OBH elnökéhez. A szóbeli előterjesztés esetén a bíróság vezetője kérheti annak írásba foglalását. A panaszos kérésére a szóbeli előterjesztést az eljárásra jogosult bíróság köteles írásba foglalni.
Az elektronikus úton érkezett panasz esetén az intézkedésre jogosult kérheti annak szóbeli vagy írásbeli előterjesztését.
Miként lehet a panaszt elektronikusan előterjeszteni?
Az OBH a gyorsabb és igényesebb ügyfélkiszolgálás érdekében lehetővé teszi a bíróságok ügyfelei számára azt, hogy kizárólag a panaszokat (közérdekű bejelentéseket NEM) személyes megjelenés nélkül, ügyfélkapun keresztül, az alábbi elektronikus űrlap használatával terjesszék elő.
Az elektronikus űrlap kitöltésének, beküldésének lépései a következők:
 1. Ellenőrizze, hogy számítógépére telepítve van-e az Általános Nyomtatványkitöltő program JAVA-s változata. Ha nincs, akkor kérjük, hogy töltse le a NAV oldaláról és az ott található leírás alapján telepítse azt (az elektronikus ügyintézés indításához szükséges űrlap csak a fenti program telepítését követően használható!). Az ÁNYK programmal kapcsolatos részletes tudnivalók, információk ugyancsak a NAV oldalán érhetők el.
 2. Töltse le az elektronikus ügyintézés kezdeményezéséhez szükséges űrlapunkat, valamint a kapcsolódó súgó állomány telepítőkészletét.
 3. A letöltött űrlapot és a súgó állományt telepítse számítógépére (ezt a letöltéssel egyidejűleg is megteheti).
 4. Töltse ki az űrlapot az Általános Nyomtatványkitöltő programmal, majd azt elektronikusan küldje el a következő pontban leírtak szerint. Lehetősége van a nyomtatványhoz csatolmányokat is rögzíteni, a nyomtatványkitöltő program súgójában ismertetett módon.
 5. A beküldésre szánt űrlapot a Kapcsolat az ügyfélkapuval / Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpont alkalmazásával elő kell készíteni.
 6. A kitöltött űrlapot küldje el a Kapcsolat az ügyfélkapuval / Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül menüpont funkcionalitásával, vagy a program súgójában ismertetett módon mentse azt el és az elmentett fájlt feltöltheti a www.magyarorszag.hu oldalon is.
 7. Eredményes elküldést követően a kérelmező automatikus üzenetet kap az irat benyújtása és annak kézbesítése idejéről. Az automatikus igazolás feltétele, hogy a beadvány megfeleljen azon informatikai feltételeknek, amelyeket a rendszer automatikusan ellenőriz. Amennyiben a beadvány nem felel meg a vele szemben támasztott informatikai követelményeknek, a rendszer automatikusan értesíti annak feltöltőjét.
 8. A beadvány bíróságra érkezését követően az ügykezelő letölti a beadványt, és ellenőrzi annak megnyithatóságát. Ezt követően a beadvány a bírósági rendszerben iktatásra kerül, és megkezdődik az ügyintézés.
Mennyi idő alatt bírálják el a panaszt?
Ha a panaszt az eljárásra nem jogosult bírósághoz nyújtották be, a címzett 8 napon belül továbbítja az illetékes bíróságnak, illetve más hatóságnak. Erről a bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell.
A bejelentést az elbírálásra jogosult a beérkezéstől számított 30, legfeljebb 45 napon belül bírálja el.
Hogyan történik a panasz kivizsgálása?
Az eljárásra jogosult igazgatási vezető a bejelentőt meghallgathatja, iratokat tanulmányozhat, feljegyzéseket szerezhet be. A bejelentésről tájékoztatja az érintett igazgatási vezetőt, bírót, igazságügyi alkalmazottat, tőle tájékoztatást, jelentést kérhet.
Mi történik a vizsgálat befejezésekor?
A vizsgálat befejezésekor az eljárásra jogosult a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a bejelentőt írásban postai úton haladéktalanul értesíti. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelenlévő bejelentőt szóban tájékoztatták és a tájékoztatást tudomásul vette.
A panasz, közérdekű bejelentés vizsgálata indokolás nélkül mellőzhető, ha:
 • ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbival azonos tartalmú, illetve
 • névtelenül jelentették be.
A panasz vizsgálata akkor is mellőzhető, ha a kérelmező a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.
Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt.
Alapos panasz alapján gondoskodni kell:
 • a jogszerű állapot helyreállításáról, vagy a konkrét ügyben szükséges intézkedések megtételéről,
 • a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
 • az okozott sérelem - elsősorban egyeztetésen alapuló - orvoslásáról,
 • indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről (fegyelmi eljárás, büntetőeljárás stb).
Van-e helye jogorvoslatnak?
A járásbíróság, vagy a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökének intézkedésével szembeni felülvizsgálati kérelmet a törvényszék elnöke, illetőleg a törvényszék SZMSZ-e által átruházott jogkörben más bírósági vezető intézi el. Az ítélőtábla vagy a törvényszék elnökének intézkedésére vonatkozó felülvizsgálati kérelmet az OBH elnöke bírálja el.
A felülvizsgálati eljárásban hozott intézkedés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
Érheti-e hátrány a panaszost?
A bejelentőt nem érheti hátrány a panasz megtétele végett.
A bejelentő személyes adatai csak a panasz alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai, egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
Kivételek az alábbiak:
 • Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, személyes adatait az eljárásra jogosult szerv vagy személy részére át kell adni.
 • Ha másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek a kérelmére át kell adni.
Milyen jogszabályok vonatkoznak a panasz bejelentésére?
A panaszok megválaszolásával kapcsolatosan az alábbi jogszabály, valamint szabályzat tartalmaznak rendelkezést: